istaprava-analiza polozajaKnjiga "Ni manje ni više! Ista prava za sve" predstavlja analizu položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu. Ova analiza kreirana je u okviru projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi", gdje su ključnu podršku za realizaciju dale Delagacija Evropske unije u Crnoj Gori, ILGA Europe i Ambasada Velike Britanije u Podgorici.

Knjiga "Ni manje ni više! Ista prava za sve" samo je jedna od aktivnosti kojom će NVO Juventas doprinositi poboljšanju promocije i zaštite ljudskih prava osoba koje su drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

U knjizi možete naći analizu postojećeg stanja poštovanja ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, komparativna iskustva zemalja Zapadnog Balkana u zaštiti LBGT osoba, ali i zaključke i preporuke za unapređenje stanja u Crnoj Gori.

U knjizi "Ni manje ni više! Ista prava za sve" predstavljeni su rezultati kvantitativnog istraživanja koje je sprovedeno od strane Centra za monitoring (CEMI) tokom 2010. godine.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.